JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

A PEPSICO ÉS A SPAR „TÖKÉLETES PÁROSÍTÁS” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

2018. május 1. – 2018. május 28.

 

1. Általános tudnivalók

A nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) lebonyolításával összefüggő feladatokat az Adamsky Kft. (Cg.01-09-939522; székhely: 1165 Budapest, Koronafürt u. 21.) mint lebonyolító és adatkezelő (a továbbiakban: ”Lebonyolító”) látja el.

A Pepsi termékek reklámozója, ezáltal a Játék finanszírozója és szervezője a Fővárosi Ásványvíz- és Üdítőipari Zrt. (Cg. 01-10-041999; székhely: 1239 Budapest, Helsinki út 121-123.) (a jelen Játékszabályzatban: ”Szervező” vagy „Pepsi Hungary”). A Lebonyolító a Szervező megbízása alapján a lebonyolítás körében teljes körűen eljár.

 

2. A játékban történő részvétel feltételei

 

2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.11. és 2.12. pontokban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt:

2.1.1. bármely magyarországi INTERSPAR vagy SPAR vagy SPAR PARTNER vagy SPAR MARKET vagy CITY SPAR üzletben egyidejűleg, együttesen legalább bruttó 500 Ft értékben vásárol Lay’s terméket (bármilyen ízesítésű és kiszerelésű Lay’s terméket) és Pepsi szénsavas üdítőitalt(bármilyen kiszerelésű Pepsi vagy Pepsi Light vagy Pepsi Black vagy Pepsi Twist vagy Pepsi Lime vagy Pepsi Wild Cherry terméket) (a továbbiakban: ”Termék”), majd

2.1.2. elektronikusan regisztrál a spar.pepsi.hualatti weboldalon (a továbbiakban: ”Weboldal”), amelynek során megadja vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét és egy általa választott jelszót, továbbá telefonszámát, illetve lakcímét, és a vonatkozó mező bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: ”Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt és hozzájárul megadott adatainak a Játékszabályzat 8. pontjában írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban: ”Regisztráció”), és

2.1.3. feltölti a Weboldalra a vásárlást igazoló blokkon (a továbbiakban: ”Blokk”) található 9 jegyű AP-kódot (a továbbiakban: ”AP-kód”), a tranzakciószámot és a vásárlás időpontját (év, hónap, nap, óra, perc) (A “Küldés” gombra kattintva a rendszer menti a kódfeltöltés adatait és annak pontos időpontját.)

(a továbbiakban együtt: ”Pályázat”)

Szervező külön kiemeli, hogy a 2.1.1. pontban írtaknak megfelelően a részvételhez az egy vásárlás keretében megvásárolt, egy Blokkon szereplő, promócióban részt vevő termékek értéke összeadható, és összértékük kell elérje a legalább bruttó 500 Ft-ot.

Azonban ugyanazon Blokkal Játékos csak egyszer pályázhat. Így amennyiben az egy blokkon szereplő megvásárolt promóciós termékek összértéke többszöröse a részvételi feltételként megállapított bruttó 500 Ft-nak, beküldése abban az esetben is csak egy Pályázatnak minősül.

A résztvevő áruházak nyitvatartási ideje eltérő lehet.

A szervező külön felhívja a figyelmet, hogy a SPAR EXPRESS boltok nem vesznek részt a nyereményjátékban. A SPAR EXPRESS boltokban vásárolt termékek blokkjai nem képezik egy érvényes pályázat részét.

2.2. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt kizárólag egyszer regisztrálhat, azonban a Regisztrációját követően korlátlan számú Pályázatot jogosult feltölteni a Weboldalra. Adott AP-kód és adott tranzakciószám együttesen kizárólag egyszer kerülhet érvényesen feltöltésre. Amennyiben adott AP-kód és adott tranzakciószám együttesen többször kerül feltöltésre, úgy Lebonyolító az első érvényesen beküldött Pályázatot regisztrálja, a továbbiakban feltöltött, ezen adatokat tartalmazó Pályázatokat a Játék szempontjából nem veszi figyelembe. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós AP-kódot, tranzakciószámot vagy vásárlási időpontot tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban. A kis- és nagybetűk között a rendszer nem tesz különbséget.

2.3. A Játékos köteles a Pályázathoz tartozó Blokkot a Játék teljes időtartama alatt, illetve a nyeremény átvételéig sértetlenül megőrizni, és nyertessége esetén a Lebonyolító vagy a Lebonyolító megbízottja részére az eredeti blokkot bemutatni a nyeremény átvételekor. A Játékban kizárólag azok a Blokkok fogadhatók el, amelyeken az AP-kód, a tranzakciószám és a vásárlás dátuma és a vásárlás időpontja teljesen olvashatóan látszik és a vásárolt Termékek egyértelműen és beazonosíthatóan szerepelnek, továbbá a Blokkon feltüntetett vásárlás időpontja a Játék időtartama alá esik.

 

2.4. Lebonyolító a nyeremény átadását megelőzően ellenőrzi a nyertes által átadott Blokkon található AP-kódot és a tranzakciószámot, valamint a termékeket és a vásárlás dátumát és a vásárlás időpontját. Ha a Blokkon szereplő adatok nem egyeznek a beküldött Pályázattal, a vásárlás nem a Játék időtartamára esik, és/vagy a Termékek és/vagy az AP-kód és/vagy a tranzakciószám és/vagy a vásárlás dátuma és időpontja nem azonosíthatóak be egyértelműen, úgy Lebonyolító nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost.

 

2.5. A Játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt és Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

2.6. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat (AP-kód, tranzakciószám, vásárlás időpontja) tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban. Lebonyolító a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárhatja a Játékból.

 

2.7. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

 

2.8. Lebonyolító kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

 

2.9. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

2.10. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 

2.11. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Lebonyolító azon alvállalkozóinak tisztségviselői és munkavállalói, és megbízottai, akik a Játék szervezésében részt vesznek, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

 

2.12. A Játékból – a Lebonyolító megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós e-mail címmel, illetve hamisított Blokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen személyeknek minősülnek például, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított Blokkot használnak fel a játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

 

2.13. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

 

2.14 Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 

2.15 A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 

3. A játék időtartama

 

A Játék 2018. május 1. napja 0 óra 01 perctől 2018. május 28. nap 23 óra 59 percig tart.

 

4. A játék menete

4.1. heti nagy nyeremények sorsolása:

Lebonyolító a Játék kezdő időpontját megelőzően, 2018. április 2. napján 11:00 órakor közjegyző jelenlétében minden egyes Játékhét tekintetében az 5.1.1. pontban írt nyereményekre vonatkozóan hetente 1 (egy) db, azaz összesen 4 (négy) darabnyerő időpontot sorsol ki. A sorsolás helyszíne: Bognárné dr. Gálfi Ildikó közjegyző iroda, 1137 Budapest, Szent István Park 26. fsz. 2.

 

Lebonyolító az alábbi Játékhetekre vonatkozóan hirdeti meg a heti nyereményeket:

 

  • 2018. május 1. 0 óra 01 perc – 2018. május 7. 23 óra 59 perc
  • 2018. május 8. 0 óra 01 perc – 2018. május 14. 23 óra 59 perc
  • 2018. május 15. 0 óra 01 perc – 2018. május 21. 23 óra 59 perc
  • 2018. május 22. 0 óra 01 perc – 2018. május 28. 23 óra 59 perc

 

4.2. heti kis nyeremények sorsolása:

Lebonyolító a Játék kezdő időpontját megelőzően, 2018. április 2. napján 11:00 órakor közjegyző jelenlétében minden egyes Játékhét tekintetében az 5.1.2. pontban írt nyereményekre vonatkozóan hetente 10 (tíz) db, azaz összesen 40 (negyven) darab nyerő időpontot sorsol ki. A sorsolás helyszíne: Bognárné dr. Gálfi Ildikó közjegyző iroda, 1137 Budapest, Szent István Park 26. fsz. 2.

 

Lebonyolító az alábbi Játékhetekre vonatkozóan hirdeti meg a heti nyereményeket:

 

  • 2018. május 1. 0 óra 01 perc – 2018. május 7. 23 óra 59 perc
  • 2018. május 8. 0 óra 01 perc – 2018. május 14. 23 óra 59 perc
  • 2018. május 15. 0 óra 01 perc – 2018. május 21. 23 óra 59 perc
  • 2018. május 22. 0 óra 01 perc – 2018. május 28. 23 óra 59 perc

 

4.3. A nyerő időpontok meghatározása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével közjegyző jelenlétében történik. A közjegyző által hitelesített jegyzőkönyvet Lebonyolító a székhelyén, elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

4.4. Az 5.1.1. illetve 5.1.2 pontban meghatározott nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik az adott nyereményhez kapcsolódóan előre kisorsolt, adott nyerő időponthoz legközelebbi időpillanatban (óra, perc, másodperc) töltenek fel a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázatot.

4.5. Holtverseny esetén (tehát amennyiben több Játékos másodpercre azonos időpontban vagy az adott nyerő időpont előtt vagy után másodpercre azonos idővel tölt fel Pályázatot) Lebonyolító azt a Játékost tekinti nyertesnek, aki korábban regisztrált a Weboldalon. Amennyiben azonos időpontban regisztráltak a holtversenyben érintett Játékosok, mindegyiküket nyertesnek tekintik.

4.6. Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata, vagy a nyertes Játékos a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül, Lebonyolító azt a Játékost választja nyertesnek, (továbbiakban Tartaléknyertes) aki az adott nyerő időponthoz legközelebb eső következő időpillanatban töltött fel a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázatot, illetve a 4.5. pontban írt holtverseny esetén a holtversenyben érintett másik Játékost, vagy ha a holtversenyben többen érintettek, akkor közülük a korábban regisztrált Játékost. A holtversenyben érintett és egyszerre regisztrált Játékosok közül, mindegyiküket nyertesnek tekintik.

 

5. Nyeremények, Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

 

5.1 A Játékban a következő nyeremények kerülnek kiosztásra (továbbiakban együtt: „Nyeremény”):

 

5.1.1. Heti nagy nyeremények:összesen4 (négy) darab Sony Playstation játékkonzol

 

5.1.2. Heti kis nyeremények: összesen 40 (negyven) darab Sony fejhallgató

 

5.2 A Nyeremény másik Játékosra átruházható, de készpénzre nem váltható és ki nem cserélhető.

 

5.3 Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy az adott Játék időtartama alatt – a Játékosok Weboldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a Nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott Nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.

 

5.4 Egy Játékos az egy adott időpontban feltöltött Pályázatával legfeljebb egy nyereményre lehet jogosult. Egy Játékos a teljes Játék során legfeljebb 1 (egy) db kis nyereményre és egy 1 (egy) db nagy nyereményre lehet jogosult.

 

5.5 Lebonyolító a nyeremények nyerteseit az adott Játékhét lezárultát követő 72 órán belül értesíti a nyertes által a Regisztrációkor megadott e-mail címen (a továbbiakban: ”Értesítés”). A nyertes Játékos köteles 24 órán belül visszaigazolni az Értesítést, és megadni a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatokat: a teljes nevét, magyarországi kézbesítési címét és telefonszámát. A nyertesnek válaszához csatolnia szükséges a pályázatában szereplő, nyertes teljes blokk másolatát. Amennyiben a pályázatban szereplő adatok, illetve a csatolt blokkok adatai nem egyeznek meg vagy a Játékos bizonyítottan nem teljesítette a részvételi feltételeket, a Pályázata kizárásra kerül és a Lebonyolító tartalék nyertest jelöl ki. Amennyiben a nyertes a jelen pontban írt határidőt elmulasztja, a Pályázata kizárásra kerül, és Lebonyolító tartaléknyertest jelöl ki.

 

5.6 Nyeremények átadása: A nyereményeket a Lebonyolító futárszolgálattal juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. Lebonyolító a nyeremények kézbesítését kétszer kíséreli meg, az Értesítés visszaigazolását követő 60 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremények átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Lebonyolító a nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

 

5.7 A nyeremények meghatalmazott útján is átvehetőek. Meghatalmazott lehet minden legalább korlátozottan cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.

 

5.8 Lebonyolító a Nyereményeket és a nyerteseket a Weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve és lakcíme (kizárólag a település megjelölésével) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

 

5.9 Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

6. Adózás, költségek

 

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Nyertes a nyereményadó bevalláshoz szükséges személyes adatait köteles Szervező kérésére megadni. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

 

7. Panaszbejelentés

 

A Játékkal kapcsolatban kérdések, bejelentések a pepsi@adamsky.hu e-mail címen tehetőek meg.

 

8. Adatvédelem

 

8.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás, azaz az adatkezeléshez való hozzájárulás megadása, önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 

8.1.1 Lebonyolító a Játékkal kapcsolatban megadott személyes adataikat (vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét és egy általa választott jelszót, továbbá telefonszámát, illetve lakcímét) a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása céljából (ezen belül az adatkezelés célja a Játékban részt vevő személyek által a Regisztráció során rögzített adataik ellenőrzése annak érdekében, hogy a Nyeremények az arra jogosultak részére kerüljenek átadásra, továbbá, a Nyeremények megfelelő címre történő kiszállításának megoldása, valamint a Nyeremény átvételére vonatkozó jogosultság ellenőrzése) kezelje;

8.1.2 A Lebonyolító a Személyes Adatokat a Játékra történő regisztráció, a sorsolás, a nyertesek kiértesítése és a nyeremények átadása, a Játékkal kapcsolatos bejelentési és adózási kötelezettségek teljesítése céljából, illetve marketing célból kezeli. Nyertesség esetén nevüket és a településüket a Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a Weboldal felületén feltüntesse), és

8.1.3 minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat összes rendelkezését.

 

A megadott adatok kezelője a Lebonyolító (Adamsky Kft.), aki az adatokat – arra jogosulatlan - harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé. Lebonyolító az adatok tárolását az 1134 Budapest, Váci út 19. sz. alatti telephelyén, szigorú biztonsági intézkedések mellett biztosítja.

 

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-144261/2018.

 

8.2 Az adatkezelő a Játékosok által megadott adatokat a nem nyertes játékosok esetében a Szervező a Játék lezárását követően törli, a sorsolás eredményét és a nyertesek Személyes Adatait a Játék ellenőrizhetősége érdekében a Nyeremények kiosztását követő 90 napig kezeli és őrizi, ezen időpont elteltét követően bármely külön értesítés nélkül törli nyilvántartásából.

 

8.3 Lebonyolító szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1134 Budapest, Váci út 19. címen vagy a pepsi@adamsky.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a Játékos Lebonyolító által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

 

8.4 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 

9. Vegyes rendelkezések

 

9.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

9.2 A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől, illetve Lebonyolítótól nem követelheti.

 

9.3 A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

 

9.4 Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

 

9.5 Ha a játékos adat- illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, telefonhálózattal, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

9.6 Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 

9.7 A Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget a Weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért, továbbá nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, jogosulatlan adatfeltörésből, vonal- vagy rendszer hibából vagy más hasonló okból származnak.

 

9.8 A Weboldal, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Játék Szervezőjének kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

 

9.9 A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

 

9.10 A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező és Lebonyolító számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

 

9.11 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék felfüggesztését illetve megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

 

 

Budapest, 2018. április 30.

 

 

Adamsky Kft.

Lebonyolító